TS SDK v6.4.6 Deprecation Note

Deprecated APIs

AmityStreamRepository

MethodsRemarks

StreamRepository.queryStreams()

Use StreamRepository.getStreams() instead

StreamRepository.getStream()

Use StreamRepository.getStreamById() instead

AmityCommunityRepository

MethodsRemarks

CommunityRepository.getTopTrendingCommunities()

Use CommunityRepository.getTrendingCommunity() instead

Last updated